Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie hajnowskim

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat Hajnowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z art. 9 ww. ustawy Starosta Hajnowski ustalił dwa punkty pomocy prawnej, w których udzielana jest osobom uprawnionym nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – która złoży oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci
  i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, na podstawie umów zawartych z Powiatem Hajnowskim –
  w budynku przy Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9, 17-200 Hajnówka:
 • poniedziałek – środa w godz. od 7.30 do 11.30 – porad prawnych udzielają radcowie prawni,
 • czwartek – piątek w godz. od 7.30 do 11.30 – porad prawnych udzielają adwokaci,
 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Hajnowski powierzył Stowarzyszeniu SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11, wyłonionemu w otwartym konkursie ofert – w następujących lokalizacjach:
 • w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 lok. 9, 17-200 Hajnówka:

poniedziałek – środa w godz. od 11.30 do 15.30 – porad udzielają radcowie prawni

piątek w godz. od 11.30 do 15.30 – porad udziela doradca obywatelski,

 • Urząd Gminy w Narewce, 17-220 Narewka, ul. Białowieska 1:

czwartek w godz. od 11.30 do 15.30 – porad udziela radca prawny.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać:

 • w punkcie prowadzonym przez radców prawnych w każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 11.30,
 • w punkcie prowadzonym przez adwokatów w każdy czwartek w godz. od 7.30 do 11.30,
 • w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA w każdy piątek w godz. od 11.30 do 15.30,

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i w indywidualnie ustalonym terminie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 85 682 48 36, osobiście w pok. nr 9 Starostwa Powiatowego w Hajnówce od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail: sprawy.spoleczne@powiat.hajnowka.pl, a także elektronicznie za pośrednictwem systemu do zapisów
on – line, link: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2023 r. poz. 20) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, może odbywać się także poza punktem, w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość po umówieniu terminu wizyty.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, które po umówieniu terminu wizyty zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. w dowolnym terminie:
 • telefonicznie pod nr. 85 682 48 36;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem e-mail: spoleczne@powiat.hajnowka.pl;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjno - Administracyjny Starostwa Powiatowego w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Nikołajuk

Data wytworzenia: 2016-01-14

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-01-14

Data modyfikacji: 2024-01-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-01-14